در های شیشه ای

درهای شیشه ای اتوماتیک

مدلهای مختلف درهای شیشه ای اتوماتیک در انواع شیشه ای لولایی، کشویی، تلسکوپی، منحنی و گرد که از نظر زیبایی و سرعت عملکرد، میزان جلوگیری از اتلاف انرژی

توضیحات

و ایجاد حداکثر ورودی مفید قابل انتخاب هستند.

ایجاد محیط ایزوله در بیمارستانها، مکانهای تولیدی و شیمیایی از کاربردهای قابل توجه این درها می باشد.

 درهای اتوماتیک تلسکوپی
درهای تلسکوپی در دو نوع یکطرفه با دو لنگه متحرک و دو طرفه با چهار لنگه متحرک جهت ایجاد دهانه باز شوی بیشتر

 درهای اتوماتیک شیشه ای
با یک یا دو لت متحرک در مدلهای با فریم و بدون فریم با سرعت بالا سیستم کاهش سرعت در انتهای مسسیر با حرکت نرم و سریع ارائه می شوند.