انتخاب نوع راهبند

در انتخاب نوع سیستم راهبند امنیتی به این مورد توجه داشت که امکان حمله چه نوع خودرویی با چه وزن و چه سرعتی پیش بینی می شود. اگر احتمال حمله خودروی سنگین با سرعت بالا را متصور هستیم، باید مدل های فوق امنیتی قدرتمند یا مدل نیمه عمیق با لینکهای تقویت شده استفاده کرد و برای مقابله با خودروهای نیمه سنگین و سبک یا ماشینهای سنگینی که امکان حمله با سرعت بالا برای آنها پیش بینی نمی شود، مدلهای های دیگری نیز قابل انتخاب است.

همچنین در مکانهایی که عابرین در مجارت راهبند تردد دارند یا افراد از همان ورودی برای تردد استفاده می کنند، مدلهای دیگری مانند راهبند ستونی یا مینی بلاکر قابل انتخاب است.