تکرارپذیری فرآیند ساخت

به منظور تکرار پذیر بودن فرآیند ساخت و ارائه سیستمهای مشابه و یکدست ، بایستی خطاها ی اندازه گیری از بین رفته و مرجع های اندازه گیری و ساخت ثابت شوند. بدین ترتیب از شابلون هایی در اندازه گیری و برش پروفیل ها استفاده می شود . همچنین از فیکسچرهای اولیه ای در ساخت راهبند استفاده شده است. در این مورد دقت و نوع تجهیزات برش کاری و جوشکاری و همچنین مهارت پرسنل بخش تولید ، بسیار حائز اهمیت است.