چگونگی روند طراحی راه بند

سازه ی مکانیکی راه بند براساس ابعاد و مقاومت مطلوب طراحی می شود . بدین ترتیب ابتدا سازه ی اولیه ای که مطلوبات ابعادی شامل طول، عرض، ارتقاع، میزان بالا آمدن و عمق حفاری را برآورده کند طراحی می شود .

این طراحی اولیه که نقطه ی شروع طراحی است بر اساس دانش فنی قبلی، بررسی طرح های برتر خارجی و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان مناسب انجام می شود.

درمدلهای فوق امنیتی تحلیل های استاتیکی و خستگی مطابق با مقاومت مطلوب بر روی طراحی اولیه انجام می شود.