راهبند تیغه ای

راهبند ضد تروریستی مدل تیغه ای راهبندی است که به دلیل وجود تیغه های بلند، ظاهری بازدارنده دارد.

هدف اصلی این راهبند، جلوگیری از ورود خودروی مهاجم و آسیب رساندن شدید به آن می باشد.

 بعد از برخورد خودروی مهاجم با راهبند تیغه ای، هزینه و زمان تعمیرات احتمالی نسبت به دیگر راهبندها، می تواند کمتر باشد.

طرح، ضخامت و ارتفاع تیغه ها با توجه به مقاومت های مختلف مورد نیاز، انتخاب، طراحی و تولید می شوند.

صفحه اصلی